Chào Mừng Đạo Hữu đến với trang Vãng Sanh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Năm 2003 chung tôi chứng kiến Người thân niệm Phật được vãng sanh lưu xá lợi.

Từ lúc đó chúng Tôi mới thấy sự nhiệm mầu của Pháp Môn Niệm Phật (Tịnh Độ)

và phát tâm gom góp tài liệu về Pháp Môn Tịnh Độ cống hiến cho quý đạo hữu.

Đúng 10 năm sau chúng tôi mây mắn găp được cuốn Sách

Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói về tha lực niệm phật.

Chúng tôi nhấn mạnh lại là pháp môn tha lực niệm phật.

Đây là một niềm vui không thể tả xiết được.

Niềm vui nầy chúng tôi muốn chia xẽ cho quý đạo hữu.

Xin quý đạo hữu đọc cuốn sách quý báo nầy,néo quý đạo hữu thấy cuốn Sách quý báo nầy hay,

xin quý đạo hữu chuyền tiếp cho người thân,bạn bè vân vân để cho moại người được

niệm phật mà vãng sanh cực lạc.

Chúng tôi cũng xin nguyện rằn hễ ai đọc đến,đều phát khởi tín tâm,

niêm phật mà được vãng sanh cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật
Video:


MP3: {play}http://datas.vangsanh.com/audioMP3/001_Niem-Phat-tong-yeu.mp3{/play}

Xin quý đạo hữu bắm vào đây đọc cuốn Sách quý báo nầy

Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng Nhân


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo